Зараз немає петицій на які триває збір підписів

Переглянути всі петиції »

Статистика відвідувань

Яндекс.Метрика

ПОЛОЖЕННЯ про Громадську Раду при Калинівській районній раді

 1. Громадська рада при районній раді (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні місцевими справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації програм соціально-економічного розвитку територій.
 2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду. Положення про громадську раду затверджується головою районної ради.
 3. Основними завданнями громадської ради є:
  • створення умов для реалізації громадянами права на участь в управлінні місцевими справами;
  • здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;
  • сприяння врахуванню органом місцевого самоврядування громадської думки під час підготовки та прийняття рішень, довгострокових та галузевих програм розвитку територіальних громад.
 4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
  • готує та подає органу місцевого самоврядування, при якому вона утворена (далі - орган), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
  • готує та подає органу пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
  • подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
  • проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
  • здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
  • інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб;
  • збирає, узагальнює та подає органу інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне чи місцеве значення;
  • організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
  • готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.
 5. Громадська рада має право:
  • утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
  • залучати до роботи ради працівників органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
  • організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
  • отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
  • отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень районної ради.
 6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства).
 7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. 
  Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами. Строк повноважень складу громадської ради – п’ять років. До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Членство в громадській раді є індивідуальним.
 8. Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства. 
  Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.
  До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої громадської ради, та органу, при якому утворюється громадська рада.
  Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства. 
  На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів. 
  Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, при необхідності лічильна комісія.
 9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.
 10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:
  • систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
  • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
  • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
  • неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
  • подання членом громадської ради відповідної заяви.
 11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
  Голова громадської ради має заступника, який обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу місцевого самоврядування, органу державної влади.
  Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.
 12. Голова громадської ради:
  • організовує діяльність громадської ради;
  • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
  • підписує документи від імені громадської ради;
  • представляє громадську раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, засобами масової інформації;
  • може брати участь у засіданнях органу.
 13. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби.
  Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.
  Засідання громадської ради проводяться відкрито.
  У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.
  За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.
 14. Рішення громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 
  Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду органом.
  Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.
 15. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.
 16. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.
 17. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація